user_mobilelogo

 


ПАРТНЬОР НА ПЕТИЯ ГОДИШЕН КОНГРЕС

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл. 8.   (1)   Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица съобразно разпоредбите на закона и този устав.

(2)   Членовете на Сдружението биват:  * редовни, * асоциирани и * почетни.

 

Чл. 9. (Изм. по реш. на ОС на 24.06.2008г.) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат туристически предприятия (търговци по смисъла на Търговския закон), туристически сдружения и други юридически лица, развиващи дейност свързана с развитието на балнеологията и СПА туризма в Република България, както и физически лица, работещи в сферата на балнеологията и СПА туризма в Република България.

Чл. 10. Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат:

1.      Сдружения с нестопанска цел, които подпомагат предприятия, извършващи стопански дейности или органи на местното самоуправление, свързани с развитието на балнеологията и СПА  туризма.

2.      Предприятия (Търговци по Търговския закон) и чуждестранни юридически лица, чиято търговска дейност е свързана с балнеологията и СПА туризма

 

Чл. 11. Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, дългогодишни стопански деятели от туристическата индустрия, преподаватели от университети и колежи, политици, общественици и научни работници, както и чуждестранни юридически и физически лица, които имат траен принос за развитието на балнеологията и СПА туризма.

 

Чл. 12.   (1) Приемането на нови редовни членове на Сдружението след учредяването му се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:

                   1. депозирана писмена молба за членство до УС от лицето, желаещо да стане член на Сдружението;

                   2. декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;

                   3. документ за платена встъпителна вноска;       

                   4. препоръка от настоящ член на Сдружението.

(2) Приемането на нови асоциирани членове на Сдружението след учредяването му се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:

                   1. писмена молба за членство до УС.

                   2. декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението

                   3. документ за платена встъпителна вноска

                   4. препоръка от настоящ член на Сдружението.

(3) Приемането на почетни членове на Сдружението се извършва след учредяването му с решение на УС при едновременното наличие на следните предпоставки:

                   1. Предложение на член на Сдружението, отправено до УС.

                   2. Декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението.

(4) Писменият отказ за приемане на член може да се оспорва в едномесечен срок, чрез Управителния съвет пред Общото Събрание на сдружението. Решението на ОС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Чл. 13.   Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляемии не преминават към други лица при смърт, съответно при прекратяване на юридическото лице.

Чл. 14. Редовните членове имат следните права:

1.       право на един глас в Общото събрание на Сдружението;

2.       право да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението,

3.       да получават информация за дейността на сдружението;

4.       да участват в дейността на сдружението;

5.       да искат съдействие от Общото събрание за защита на интересите си;

6.       да поставят за решаване въпроси от общ интерес.

 

Чл. 15. Асоциираните и почетните членове на сдружението имат правата по чл.14 т.3, т.4, т.5 и т.6. Почетните членове не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението, а асоциираните членове имат това право съобразно разпоредбите на този устав.

 

Чл. 16. Членовете на сдружението са длъжни:

1.       да спазват Устава на Сдружението  и решенията на Общото събрание;

2.       да съдействат за постигане целите на Сдружението;

3.       да заплатят при постъпването си встъпителна вноска и редовно да заплащат членския си внос;

4.       да не уронват с дейността си авторитета на Сдружението, както и да не използват неговата дейност за цели, противоречащи на Устава.

 

Чл. 17. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените с този устав имуществени вноски.

 

Чл. 18. (1)  Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:

1.      с молба за доброволно напускане. Всеки член може да напусне сдружението с едномесечно предизвестие до УС на Сдружението;

2.      прекратяване на физическото или юридическото лице - член на сдружението, както и смърт или поставяне под запрещение на физическо лице – почетен член на сдружението;

3.      изключване - всеки член може да бъде изключен с мотивирано решение на УС на Сдружението на едно от следните основания: 

а) при системно нарушаване на устава на Сдружението;

б) при системно нарушаване на правилата за осъществяване дейността на Сдружението;

в) когато с действията си уронва престижа на  Сдружението;

г) при дерегистриране от Националния туристически регистър, независимо от основанието за това

4.      при отпадане - отпадането на член е налице при невнасяне на членски внос    за една поредна година или при системно неучастие в работата на сдружението, което се констатира с решение на Управителния съвет, към което са приложени съответните документи.

(2) Решението на УС за изключване може да се оспорва пред ОС на Сдружението.

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 36. (1)   Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на интелектуална собственост, права на вземане и други права, съгласно действащото законодателство на Република България.

(2) (Изм. по реш. на ОС на 26.05.2010г.)Имуществото на Сдружението се формира от:

                   1. встъпителен и годишен членски внос и други имуществени вноски, определени с решение на ОС, в съответствие с настоящия Устав;

                   2. встъпителният членски внос е в размер на 1000 (хиляда) лева и се заплаща при възникване на членственото правоотношение. Почетните членове не заплащат встъпителен членски внос;

                   3. годишният членски внос се определя с решение на Общото събрание по предложение на УС и се заплаща ежегодно, до края на месец март за текущата финансова година. Неговият размер не може да бъде по-малък от 1000 (хиляда) лева за редовните членове – юридически лица и 300 (триста) лева за асоциираните членове – юридически лица. Размерът на годишния членски внос за физическите лица – редовни членове не може да бъде по-малък от 120 (сто и двадесет) лева, а физическите лица – асоциирани членове не дължат годишен членски внос. Почетните членове не дължат годишен членски внос. За новоприети членове първият годишен членски внос е дължим едновременно с встъпителната вноска;

 

Изтеглете УСТАВ на БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ

 

Изтеглете Молба за членство в  БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ

Отличени в годишните награди за иновации на Български Съюз по балнеология и СПА туризъм 2015г.

hissariyalogo1 Logo saint george small
  baner-5